Msze Św, Kancelaria, Sakramenty

Msze św. w parafii:

Niedziela: 08.00, 10.00, 14.00

Wtorek, czwartek i sobota: 07.00

Środa i piątek: 18.00 / X-IV – 17.00/

Poniedziałek – godzina zapowiadana w niedzielę w zależności od potrzeb

Boże Narodzenie oraz Wielkanoc – nie ma mszy św. popołudniowej o godz. 14.00

Odpust

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika – 17 czerwca

Kancelaria

Czynna w piątki po mszy św. o godz. 17.oo 

Parafia

Proboszcz:

Ks. Grzegorz Łomzik, ur Wadowice, wyświęcony 1995

Adres:

Parafia św. Brata Alberta w Jabłonce Boracch

ul. św. Brata Alberta 2, 34-480 Jabłonka

Kontakt:

email: patter69@post.pl

tel. 606272540

 

Sakramenty Święte

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

Chrzest

„Chrzest jest pierwszym sakramentem. Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Około dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego /jeśli był poza parafią zamieszkania / oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają. Chrzest powinien odbywać się w czasie uroczystej mszy św. niedzielnej lub świątecznej, kiedy zgromadzona jest cała Rodzina Parafialna. W szczególnych przypadkach ksiądz proboszcz może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, aby w czasie sakramentu przyjąć Komunię św. i ofiarować ją w intencji dziecka. Jeżeli rodzice żyją w tzw. konkubinacie i nie mogą zawrzeć małżeństwa w powodu przeszkody kanonicznej, są jednak praktykującymi swoją wiarę, wówczas dziecko może być ochrzczone po pisemnym oświadczeniu rodziców, zobowiązujących się do wychowywania dziecka w wierze katolickiej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w tzw. konkubinacie, w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy świadomie zrezygnowali z pogłębiania wiary przez katechezę.

**********

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

      Do sakramentu Bierzmowania przystępują dorośli, którzy jeszcze go nie przyjęli, oraz młodzież która przez kolejne klasy ( obecnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej) przygotowuje się poprzez spotkania przy parafii.

Przygotowanie do Bierzmowania to:

– systematyczne uczestnictwo we mszach świętych oraz nabożeństwach przy parafii

– regularne korzystanie z sakramentów

– uczestnictwo w spotkaniach prowadzonych przy parafii

– przygotowanie to obejmuje również „zdanie” określonych przez prowadzącego pytań, dotyczących podstawowych prawd wiary i życia religijnego.

– przed przyjęciem sakramentu kandydaci wybierają sobie również imię z Bierzmowania. Musi to być imię świętego, obecnie zachęca się jeśli to możliwe, aby został to patron z chrztu.

– w czasie bierzmowania musi być wskazany również świadek tego sakramentu. Najlepiej by był to jeden z rodziców chrzestnych. Jeśli jest to niemożliwe to ma być nim osoba wierząca i praktykująca, która sama ma już przyjęty sakrament bierzmowania.  

**********

Eucharystia i Komunia Święta.

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” /KKK 1324/

 

Sakrament ten powinien odbywać się przy parafii do której należy rodzina dziecka. W szczególnych przypadkach ksiądz proboszcz może wyrazić zgodę, aby dziecko przyjęło Pierwszą Komunię poza parafią.  Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci uczestniczą również w spotkaniach przy parafii, połączonych szczególnie z przyjmowaniem symboli religijnych ( różańca, medalika, książeczki ).

**********

Sakrament Pokuty i Pojednania

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” /KKK 1422/

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.                   

**********

Sakrament Namaszczenia Chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu
 • nie udziela się go już zmarłym

**********

Kapłaństwo

 

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/

**********

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Aby podjąć wszelkie czynności związane z zawarciem sakramentu, podczas spotkania narzeczeni przynoszą:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

**********